Política de privacitat

INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, IKIRU FILMS S.L.li informa que és titular del lloc web: , d’acord amb la exigència del article 10 de la mencionada Llei, IKIRU FILMS S.L., notifica les següents dades: el titular d’aquest pàgina web és IKIRU FILMS S.L., amb NIF/CIF: B63487227, i domicili social: CARRER MAIGNON, 26, 3ºCodi Postal: 08024, Localitat: BARCELONA, Província: BARCELONA. La direcció de correu electrònic de contacte és: info@ikirufilms.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés o us de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’ells es poden obtenir i tots els portals de domini propi sota la titularitat de IKIRU FILMS S.L., atorga la Condició de Usuari, per a qui s’accepten, al navegar per la pàgina www.ikirufilms.com, totes les condicions d’us que s’estableixen aquí, sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal, segons el cas.

Per aquest motiu, si les consideracions detallades en aquest avis legal no són de la seva conformitat, preguem no faci us del portal, ja que qualsevol us que faci del mateix o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà la acceptació dels termes legals recoguts en aquests text.
La pàgina web de www.ikirufilms.com proporciona gran diversitat d’ informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per IKIRU FILMS S.L. per accedir a determinats continguts o serveis oferts pel web.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per IKIRU FILMS S.L. no aniran contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o, en un altre cas, poden suposar lesió dels drets per tercers o del funcionament dels llocs web. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius pels drets i interessos de tercers, o que, de qualsevol forma poden danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).
Els usuaris respondran pels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària del web pot patir, directa o indirectament, com conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, i fotografies del web.

POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

IKIRU FILMS, S.L. no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que pueda acceder el usuario a través de los enlaces establecidos en sus sitios web y declara que en ningún caso examinará ni ejercitará ningún tipo de control sobre el contenido de otras páginas de la red.

Asimismo, tampoco garantiza la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder a través de los enlaces.

IKRU FILMS S.L. declara que ha adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño que pueda derivarse de la navegación por sus páginas web. En consecuencia, IKIRU FILMS S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que pueda sufrir el usuario a causa de la navegación por Internet.

IKIRU FILMS S.L. no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación, instalación o interrupción del servicio de la web durante la prestación del mismo o con carácter previo.

El acceso a la web: no implica la obligación por parte de la empresa de controlar la ausencia de virus o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.

IKIRU FILMS S.L. no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos, documentos y/o ficheros de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio en el Portal.

PUBLICITAT

La web: podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinats són els únics responsables d’assegurar-se que el material remés per la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas poden ser d’aplicació.
IKIRU FILMS S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que poden contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

MODIFICACIONS

IKIRU FILMS S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tan pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’us o per les condicions generals de contractació. Dites modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades en la web i fins que no siguin modificades posteriorment.

RESERVA DE COOKIES

IKIRU FILMS S.L. es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seus llocs webs per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, IKIRU FILMS S.L. informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no poden proporcionar per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de IKIRU FILMS S.L. no és preceptiva la instal·lació de cookies.

El usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar en disposició o de qualsevol altre forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb allò establert por la Llei Orgànica i el Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i el Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, IKIRU FILMS S.L. informa als usuaris de les seves websites que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis situats a les pàgines, aquesta obligació continuarà inclús després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients al web sense el seu consentiment. Els menors de 13 anys no poden prestar el seu consentiment per a que un comerç reculli i tracti les seves dades personals; sols els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 13 anys, deuen disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contengui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 13 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent la única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l‘administrador del web de IKIRU FILMS S.L. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, IKIRU FILMS S.L. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer quines dades personals te l’administrador d’aquesta pàgina i, en tal cas, contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i gramatitzar la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir quan les dades siguin inadequades o excessives, limitació que pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi d’exercir el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, per a què l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat al web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis; aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: IKIRU FILMS S.L. Codi Postal: 08041. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA. Correu electrònic: info@ikirufilms.com, ​​aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentrestant no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre las parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari.

D’acord amb allò establert a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanen el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, por correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb un check box obligatori al peu del formulari.

 

PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivat de tots els textos, imatges així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí mateixes o com cessionària, a IKIRU FILMS S.L. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se les podrà aplicar tan la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per España.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de IKIRU FILMS S.L..

Així mateix, IKIRU FILMS S.L. es reserva la facultat de presentar las accions civils o penals que consideri oportunes por la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts per l’incompliment d’aquestes condicions.

SEGELLS DE CONFIANÇA

Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les botigues online per demostrar la seva qualitat i seguretat a la venda online.

Per aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per comprovar que compleixen els criteris de seguretat en la compra i compliment legal en matèria de privacitat i protecció de dades dels consumidors.

Les botigues que disposen d’un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i còmodes.

CERTIFICATS DE CUMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

Compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE, i ha estat assessorada d’aquestes normatives per GRUPO QUALIA, per lo que si atorguen sengles certificats en format d’imatge digital per a què puguin exposar-los a la seva pàgina web.

ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i IKIRU FILMS S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i IKIRU FILMS S.L., els jutjats o tribunals de la localitat de BARCELONA.